Vilkårene for persondatapolitik Privatlivspolitik
Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.zand.dk er:

Faezeh Zand
Gammel Kongevej 1, 2. sal
1058 København K 


Dine rettigheder og oplysningspligt
Du har til enhver tid retten til at anmode om indsigt i, berigtigelse-, sletning- og begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger samt retten til dataportabilitet (eksport af de automatisk behandlede personoplysninger, du har givet mig).


Tavshedspligt
Jeg har tavshedspligt i forhold til det, du fortæller under samtalerne.


Journalpligt
Det er lovpligtigt, at jeg noterer og opbevarer oplysninger om dig og det vi taler om.

1. Hvilke oplysninger?
Jeg noterer oplysninger om sociale og helbredsmæssige forhold. Formålet er, at give dig en relevant behandling. Jeg kan modtage helbredsoplysninger om dig fra andre, fx din læge eller sundhedsforsikring. Jeg sender med dit samtykke, de nødvendige oplysninger til betalere, hvis nogen (fx sygeforsikring Danmark, forsikringsselskab, kommune) betaler dine samtaler helt eller delvist.

2. Oplysningspligt og underretningspligt:
Hvis der er alvorlig risiko for, at du eller andre kommer til skade, har jeg oplysningspligt – for at forebygge skaden. Hvis jeg er alvorligt bekymret for et barns trivsel og udvikling, har jeg pligt til at underrette kommunen.

3. Hvor længe opbevares oplysninger?
Personoplysninger opbevares i journaler i 5 år efter sagens afslutning og tilintetgøres herefter. Din journal bliver opbevaret i et sikret elektronisk journalsystem, der ligger hos databehandler. Denne har jeg en databehandleraftale med.

4. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til min behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte mig. Jeg må ikke slette i en journal. Hvis der er noget forkert, kan der tilføjes en rettelse.

5. Klage:
Du har retten til at klage til Datatilsynet.


Journaler
Autorisationslovens kap. 6, og journalbekendtgørelsen(bkg. Nr. 1090 af 28. juli 2016 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).


Samtykke til registrering af data
Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f (indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og 7).


Pligt til at underrette om fare
Sundhedslovens § 153.


Klage over min behandling af dine oplysninger
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. Sal, 1300 København K. www.datatilsynet.dk


Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan finde styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk


Utilsigtede hændelser:
https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/#